DSVSA OLT – ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art.VII alin. 38 din OUG Nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative și ale Anexei 10 din O.U.G. nr. 57/2019 – Partea a II-a privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, pentru următoarele funcții publice de execuție pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:

-consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Biroului Juridic si Resurse Umane;

-consilier, clasa I, grad profesional superior in Compartimentul Comunicare, Registratura-Arhiva;

-consilier, clasa I, grad profesional superior in Compartimentul Nutritia Animalelor si Produse Medicinale Veterinare.

Examenul de promovare constă în desfăşurarea succesivă a următoarelor probe:

  1. a) verificarea eligibilităţii candidaţilor;
  2. b) proba scrisă;
  3. c) interviul (data, ora si locul sustinerii probei interviu se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa).

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Proba scrisă se va organiza în data de 11.03.2024, ora 10.00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Olt, din mun. Slatina, str. T.Vladimirescu, nr. 171-173.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, conform art.479 alin (1) din Codul administrativ:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimiii2aaniideeactivitate;
c)să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, privind organizarea examenului de promovare, la secretariatul comisiei de examen din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Olt, din mun. Slatina, strada T. Vladimirescu, nr.171-173, respectiv de la data de 8.02.2024 până la data de 27.02.2024 și va conține obligatoriu următoarele documente:
a)copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b)copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 aniideeactivitate;
c)adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
d)formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b).

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

-Constituţia României, republicată, cu tematica integral;

– partea I, partea a II-a, titlul I şi titlul II, partea a IV-a, titlul I şi partea a VI-a, titlul I şi titlul II din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica integral;

-Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica integral;

-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica integral.

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONSILIER, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR IN CADRUL BIROULUI JURIDIC SI RESURSE UMANE:

-Partea a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 1 – art. 41 anexa nr. VIII cap. I şi cap. II lit. A pct. II.6 din Legea – cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație”, din administrația publică centrală;

TEMATICĂ:

– Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale;

– Reglementări privind funcţia publică şi funcţionarii publici. Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici. Regimul incompatibilităților și conflictul de interese în exercitarea funcției publice;

– Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

– Reglementari privind prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;

– Reglementari privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;

– Salarizarea personalului plătit din fonduri publice

BIBLIOGRAFIA PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONSILIER, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI COMUNICARE, REGISTRATURA, ARHIVA:

  – Titlul I și II al părții a VI- din Ordonanța de urgență nr 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța nr. 27 / 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare

– Legea contabilitatii 82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

TEMATICĂ:

– Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale;

– Reglementări privind  activitatea de soluționare a petițiilor

– Reglementări privind liberul acces la informațiile de interes public;

– Reglementari privind prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;

– Salarizarea personalului plătit din fonduri publice

-Reglementări privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv

-Reglementări privind finanţele publice

-Reglementări privind legea contabilitatii

BIBLIOGRAFIA PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONSILIER, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL COMPARTIMENTUL NUTRITIA ANIMALELOR SI PRODUSE MEDICINALE VETERINARE:

– Regulamentul nr. 687/2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de prevenire şi control al anumitor boli listate;

– Regulamentul (UE) 689/2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente

– Regulamentul (UE) 429/2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor (“Legea privind sănătatea animală”), cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul președintelui ANSVSA nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celortransmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Regulamentul (CE) nr. 999/2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă.

TEMATICĂ:

– Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale;

– Reglementari privind prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;

– Reglementări privind respectarea demnităţii umane, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

– Reglementări privind acţiunile de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale;

– Reglementări privind prevenirea şi controlul anumitor boli listate;

-Reglementări privind activităţile specifice de prevenţie şi combatere şi de întocmirea documentaţiei privind notificarea, declararea şi stingerea focarelor de boli declarabile care evoluează pe teritoriul de competenţă al D.S.V.S.A. Olt, conform legislaţiei în vigoare;

-Reglementări privind monitorizarea medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Planul cifric aprobat;

-Reglementări privind verificarea concordanţei între informaţiile înregistrate în BND şi animalele existente în exploataţie şi dispune măsurile legale ce se impun.

 DIRECTOR EXECUTIV

BOLBOREA VERONEL